Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật

     
(vnbrand.com.vn) Dược Sư người thương Tát phạt nguyện cứu vớt độ bọn chúng sinh, giúp chúng sinh chữa căn bệnh và chữa nghiệp. Kinh Dược Sư biểu thị rõ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư vào chuyện cứu nhân độ thế

Bạn có thể Tải trọn bộ Kinh Dược Sư TẠI ĐÂY! tiếp sau đây là bạn dạng tụng niệm tởm Dược Sư bởi vì Hòa thượng mê say Trí Quảng biên soạn mà lịch ngày tốt sưu tầm, muốn rằng có thể giúp ích cho các bạn độc giả.

Bạn đang xem: Kinh dược sư giải trừ bệnh tật


* Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng Không biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân từ Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư tôn người thương tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người thương Tát (1 lạy).
* Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư giữ Ly quang Vương Phật, Nhật Quang biến hóa Chiếu người thương tát, Nguyệt Quang biến đổi Chiếu tình nhân tát, cứu giúp Thoát tình nhân tát, Dược Sư hội thượng Phật người yêu tát (1 lạy).
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo tình nhân tát quan Âm, vày Ngài có đủ sức khỏe của vai trung phong đại bi. Nhỏ xin quy y với đấng tương trợ loài người ra khỏi tai nạn. Do Ngài gồm đủ thần lực nên được gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, do nó tạo nên ác ma quan yếu tới gần; thiệt là linh nghiệm vày nó có thể tịnh hóa nhân loại sanh tử luân hồi.
Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng chói, Đấng khôn cùng thoát vậy gian, Bậc sư tử vương, Bậc người yêu tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, khiến cho chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài phạt huy sức mạnh thần thông từ tại. Xin Ngài phân phát huy sức khỏe đại từ tại.
Đấng không ô nhiễm, Đấng xa vắng trần cấu, Đấng có thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự trên trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc dở hơi si tham ái, trừ sạch sẽ phiền não lây truyền ô.
Đấng có không thiếu thốn lòng từ! bọn chúng con mong được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui hạnh phúc, rất nhiều điều mong muốn đều được thành tựu.
Đấng thành tựu vĩ đại! tín đồ mặc giáp đen, bản thân choàng domain authority hổ, tay cố hoa sen, tay cầm kim cang, tay vắt pháp loa giác ngộ đông đảo người, tay nắm tích trượng pk và cũng chiến thắng, mặt tả thì tất cả mãnh thú, mặt hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
nhỏ xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Bé xin quy y ý trung nhân tát quan Âm, toàn bộ ước mơ số đông được thành tựu.
NAM MÔ ĐẠI buồn THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) rất có thể bạn không biết:30/9 âm định kỳ Dược Sư Phật đản sinh, phân phát đại nguyện cứu chúng sinh
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, lộ diện để tiêu trừ họa tai đen tối, khiến cho bầu trời trong sáng, an lành, thiệt an lành.
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ đồng hồ nhạc, cùng với tám ngàn Tỳ kheo, tía vạn sáu ngàn người thương tát, chén bộ Thiên long, tín đồ với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.
Bấy giờ Văn Thù người thương tát nương Phật thần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức thế Tôn! Cúi xin phân tích danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương tốt cho chúng đời sau”.
Đức Phật ngay tức khắc bảo: "Hay thay, xuất xắc thay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho việc đó hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông bắt buộc lóng nghe và xem xét kỹ, ta sẽ vì ông cơ mà nói”.
Đức Phật tức tốc bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, trường đoản cú đây đào bới phương Đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật bao gồm một nhân loại tên là Tịnh giữ Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư lưu Ly quang quẻ Vương Như Lai. Mọi bạn tôn kính, vày Ngài hiểu rõ thật tướng những pháp, giải được hầu như việc xảy ra trong đời cùng vượt khó khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Lúc còn tu hạnh bồ tát, có phát Mười nhị Đại nguyện làm cho hữu tình cầu chi được nấy.
THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng tình nhân đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biên ráng giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân chổ chính giữa thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào vùng Niết Bàn.
THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng bồ đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, trong quanh đó sáng suốt, tinh sạch trả toàn, hào quang bùng cháy chiếu mọi mười phương. Các chúng lãng mạn ở nơi tăm tối cũng thấy thân Ta với được an lành, tùy trọng điểm mãn nguyện.
THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng nhân tình đề, cần sử dụng trí phương tiện đi lại dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau, khiến cho dân giàu nước mạnh.
THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng nhân tình đề, nếu bao gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ về bên chánh đạo. Giả dụ theo nhị thừa, thì Ta khiến họ ước Vô thượng giác.
THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người tình đề, nếu tất cả hữu tình làm việc trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến họ vừa đủ Tam tụ tịnh giới. Ví như ai bỏ phạm mà lại nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, ko đọa ác đạo.
THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người thương đề, nếu tất cả hữu tình thân hình hèn hạ, không được sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, tức thì được ngoài bệnh, toàn thân đoan chánh, trí huệ sáng suốt.
THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng tình nhân đề, nếu có hữu tình mang dịch hiểm nghèo, không tín đồ cứu chữa, không địa điểm cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, lập tức được ngoài bệnh, thân chổ chính giữa thanh tịnh, quyến nằm trong sum vầy.
THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu tất cả hữu tình mang thân phụ nữ chịu các đau khổ, ý muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trọng tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến mang đến Vô thượng ý trung nhân đề.

Xem thêm: Cách Chặn Cuộc Gọi Ngoài Danh Bạ Trên Iphone Nhanh Chóng, Cách Chặn Cuộc Gọi Ngoài Danh Bạ Trên Iphone


THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người yêu đề, nếu tất cả hữu tình sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Ta dùng phương tiện khai thị cho họ, khiến khỏi con đường mê, tu hạnh ý trung nhân tát, bệnh quả Vô thượng tình nhân đề.
THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình vày vì vô minh phạm cần sai lầm, cần bị giam cầm, chịu nhiều đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay thức thì được tiêu trừ.
THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu như có tín đồ nào nghèo cùng, đói khát, bởi cầu thức nạp năng lượng mà chế tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chăm lòng thọ trì, thì Ta khiến cho họ tất cả đủ đồ thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng nhân tình đề.
THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng nhân tình đề, nếu có tín đồ nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, con muỗi mòng cắm đốt, nóng rét dãi dầu. Nghe được danh Ta, siêng lòng thọ trì, thì Ta khiến cho họ gồm đủ vật dụng dùng, y phục xuất sắc đẹp, của báu dư thừa. Đọc thêmNhững ai nên cung phụng Phật Dược Sư để được hưởng phúc?
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư bắt buộc nghĩ bàn. Vì vậy các ông đề xuất khuyên bọn chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là vị trí hội ngộ của khá nhiều Bồ tát Nhứt sanh xẻ xứ, sau sự hướng dẫn của hai người yêu tát Nhựt Quang đổi mới Chiếu, Nguyệt Quang biến hóa Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.
"Văn Thù Sư Lợi! Ở quả đât này lại có nhiều người lưỡng lự lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin, không ưa cha thí, tham lam, ích kỷ, cướp đoạt của người. Sau khoản thời gian qua đời, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm danh hiệu của Phật Dược Sư, sinh lại có tác dụng người. Nhờ công đức ấy, ghi nhớ khổ ngạ quỷ, yêu cầu hành ba thí, góp kẻ nghèo cùng, lớn mạnh thiện căn, tu người yêu tát pháp.
"Lại nữa, trong đời ngũ trược, gồm kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn bái ác quỷ, làm các bạn với ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức thì khỏi mặt đường mê, bờ giác con quay về, xuất gia học tập đạo, kính bái Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, thành tích Lục độ dài siêu, chóng lên bờ giác.
"Ở trường hợp khác, trường hợp bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau buồn vô cùng. Nếu như tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải nhân từ và vạc lòng thành quy y Tam Bảo.
"Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm, mang đến lúc mạng phổ biến mà nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi người tình tát, Quán cụ Âm bồ tát, Đắc Đại Thế người yêu tát, vô vàn Ý tình nhân tát, Bảo Đàn Hoa người thương tát, Dương Vương người tình tát, Dược Thượng người thương tát, Di Lặc người tình tát, từ khắp mười phương chỉ lối chuyển đường mang đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng phước. Tuổi trời khi hết, sinh lại làm cho nhân gian, làm đưa luân vương, được người tôn kính. Tư phương yên ổn tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa gần như nhà siêng tu thập thiện, cha nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau thời điểm thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát chổ chính giữa đại từ, tức thời vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho ba cõi bốn loài không còn những căn bệnh quái ác. Nếu chư người tình tát sanh ngơi nghỉ đời sau, gặp mặt bệnh nan y, bắt buộc trì chú này vào bát nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho người bệnh dùng, tức thời được khỏe khoắn mạnh. Nhân tình tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu vớt người, phước các vô lượng, hiện nay đời được fan kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đã thành Vô thượng Chánh giác”.
Đức Phật lại bảo: "Nếu có tín đồ nào bái dường mong phước, thì trước phải tạo lập bảy tượng của Phật Dược Sư để lên trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trọng điểm thanh tịnh, không giận, không buồn, thương xót chúng sanh, khởi trung ương cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đức bắt buộc nghĩ bàn.
"Nếu ở ráng gian, quá núi băng ngàn, luôn gặp gỡ tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành hình, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết con đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, buộc phải nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, toàn bộ tội này theo đây tan mất.
"Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ hãi đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu Ly quang Vương Như Lai. Nhờ vào công đức này, khỏi đường sanh tử.
"Nếu có thiếu phụ chịu khổ cơ hội sanh, công sức của con người tiêu tan, tưởng chừng buộc phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sinh mau lẹ, bà bầu con bình an”.
Phật hỏi A Nan tất cả tin việc ấy? A Nan vùng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng lạnh lên, mặt trời giá lại, lời nói Như Lai không khi nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh hay tự cao, thiếu tín nhiệm lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.
Bấy giờ, trong bọn chúng hội này có một người tình tát thương hiệu là cứu vãn Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức nạm Tôn! sau khi Như Lai diệt độ, những người đau khổ, bệnh dịch nặng, bé gầy; bà con, đồng đội hết lòng cứu chữa, mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ mang Diêm Ma sau khi kiểm tra chuyển hồn về tuyền đài đang ngóng xét xử. Nếu bao gồm Phật tử vì bạn bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, hết lòng nguyện cầu Đức Dược Sư lưu Ly quang quẻ Vương Như Lai. Thần thức bạn này có thể trở lại, lưu giữ rõ mọi việc ở chốn âm ty; cho nên vì thế từ đây siêng năng tu phước, dẫu sinh trong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.
Bấy giờ, A Nan hy vọng hiểu cụ thể về đèn cứu giúp mạng với thần phan, làm sao giải oan cho người đã chết.
cứu Thoát ý trung nhân tát bạch Đức A Nan, ở trong trần thế nếu tất cả kẻ bệnh, mong được bình an, tất từ đầu đến chân thân yêu cầu giữ tám phần trai giới, mở kho ba thí, thờ dường chúng Tăng, lập bọn treo phan tục mạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, bốn mươi chín đêm ngày đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủ câu hỏi ấy, dịch khổ tiêu trừ.
cứu giúp Thoát bồ tát thưa liền: "Thế Tôn tất cả dạy chín nhiều loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên có tác dụng phan với đèn tục mạng, để khỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín thứ hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vày quá khổ, cần phải bị tiêu diệt oan.
"Thứ nhứt, người bệnh cảm thấy không được thuốc thang, không bạn chăm sóc, bệnh dịch không đáng chết mà buộc phải qua đời. Trang bị hai, đông đảo kẻ nghịch bời, đam mê tửu sắc. Lắp thêm ba, bị bắt, bị xử quyết hình. Lắp thêm tư, chết chìm. Sản phẩm công nghệ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Sản phẩm công nghệ bảy, rơi từ bên trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Sản phẩm công nghệ chín, mai một bởi thiếu thức ăn, buộc phải bị bị tiêu diệt oan, nên làm hoạnh tử.
"Lại nữa A Nan! Ở trên thế gian thường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, nên giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sanh, tu phước, và để được thọ mạng thọ dài”.
Bấy giờ, trong chúng hội này, mười nhì Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh, toàn bộ phát trung khu quy y Tam Bảo và nguyện vày đạo, tương trợ người đời. Bất kể nơi nào gớm này lưu giữ bố, quyết lòng ủng hộ tín đồ trì gớm này ra khỏi nạn tai, cầu đưa ra được nấy. Và trong những khi ấy, cần sử dụng chỉ năm màu sắc gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện đầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt phân tách La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Ta bà.
Đức Phật mê say Ca tức khắc khen mười nhị Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu giúp khổ độ sinh, đền rồng ơn chư Phật.
cầm Tôn dạy dỗ rõ kinh điện thoại tư vấn Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng mạo Nhiêu Ích thơ mộng Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, cơ mà thọ trì.

Xem thêm: App Vay Tiền Truy Cập Danh Bạ Điện Thoại, Tìm Kiếm Hỗ Trợ, Hỗ Trợ Oppo


Phật nói lời này, chư đại người tình tát, chén bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Đọc thêmƯớc nguyện Đức Dược Sư, đọc một lần ứng nghiệm cả trăm năm
Nam mô bạt già phát đế bệ tiếp giáp xả, lủ rô đam mê lưu ly bác bỏ lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, quan lại Âm thường cứu vớt khổ. Vâng lời Phật Tổ, nhỏ mở hội Dược Sư, cầu mười hai Dược Xoa thần tướng phát trọng điểm từ, xin cứu Thoát ý trung nhân tát thường gia hộ, khiến mọi tín đồ (bệnh nhân) hết khổ, cho quyến nằm trong bình an. Nguyện toàn bộ thế gian đều vươn lên là Cực lạc.

Thờ Phật Dược Sư ngay tại nhà - khỏe thân an tâm, tiễu trừ bệnh áchBát Nhã tâm Kinh giờ đồng hồ Phạn tất cả chữ: Trì tụng để ra khỏi khổ ải trằn gianDược Vương nhân tình Tát đản sinh - trị bách bệnh tình của thân với tâmTụng kinh Pháp Hoa - Giải thoát chúng sinh giữa dòng đời hiểm ác
Mách chúng ta 4 giỏi chiêu thoát ra khỏi khổ đau trong phòng PhậtBát Nhã vai trung phong Kinh tất cả chữ đọc dễ dễ học tập thuộc nhằm trì tụng hàng ngàyChú Dược Sư soi sáng sủa trí tuệ, góp giải trừ thân lẫn chổ chính giữa bệnh cực kỳ hiệu quảNgày Dược Vương tình nhân Tát sinh thần, nguyện bọn chúng sinh thân trung khu an định

Bạn tất cả nghĩ phần catwalk này của team Phạm Hương nhìn đẹp và thuyết phục hơn?

Bạn hoàn toàn có thể chọn nhiều mục. đánh giá của các bạn sẽ được công khaiCó.4560 bình chọnKhông hề!3672 bình chọn